Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Home / Ponúkame / Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

 Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizáciíPrevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-I

Vykonávanie prevádzkovej kontroly kvality vody na vodovode a úpravni vody v súlade s príslušnými STN.

  • servisné práce
  • montážne práce
  • kontrola kvality vyrábanej a dodávanej vody
  • výkon odborne spôsobilej osoby

Výkon funkcie odborného zástupcu pri prevádzkovaní verejného vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach.

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I

Riadenie a kontrola technologického procesu ČOVky v súlade s vydaným povolením k užívaniu ČOVky a platnej legislatívy SR