Rozbor vody

Home / Ponúkame / Rozbor vody

Rozbor vody   Zabezpečujeme a vykonávame rozbor vody v súlade s:

 • Nariadením vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
 • Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
 • Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
 • STN 75 7171 Kvalita vody. Zloženie vody pre priemyslové chladiace okruhy
 • STN 75 7151 Kvalita vody. Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím
 • Chemický rozbor odpadovej vody:
  • Domové ČOV – BSK5*, NL (* k stanoveniu BSK5 je potrebné stanoviť aj CHSKCr)
  • Rozsah podľa rozhodnutia OúŽP alebo vodárenskej spoločnosti