Informácia o spracúvaní osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „nariadenie“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), s účinnosťou od 25.05.2018, poskytujeme dotknutej osobe nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ: VodaTím s.r.o.
sídlo: Zvolenská 27, 821 09 Bratislava – Ružinov,
IČO: 46 887 504

Štatutárny zástupca: Ing. Jana Buchlovičová
Mobil: +421 903 268 508
e-mail: vodatim@vodatim.sk

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 nariadenia.
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a v tom rozsahu, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; spracúvanie osobných údajov pred uzatvorením zmluvy je na základe dobrovoľnosti dotknutej osoby ako žiadateľa o uzavretie zmluvy a je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu; osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, jej správy alebo zmeny,
c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
d) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.
Medzi oprávnené záujmy VodaTímu s.r.o. patrí spracúvanie osobných údajov na účely vedenia agendy súvisiacej s obchodno-právnymi vzťahmi, na účely informovania o aktivitách v publikáciách vydávaných firmou, v elektronických a printových médiách a na webových stránkach VodaTímu s.r.o. vo forme obrazových, zvykových alebo obrazovo-zvukových záznamov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
Príjemcami osobných údajov sú:
– orgány verejnej moci https://www.lewik.org/organy-verejnej-moci/
– VodaTím s.r.o. ako prevádzkovateľ vrátane zamestnancov
– tretie strany (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako prevádzkovatelia)
– sprostredkovatelia, ako napr. poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, poskytovatelia právnych služieb vrátane vymáhania pohľadávok, subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov zabezpečujúce preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby, poskytovatelia služieb BOZP a PO, poskytovatelia rôznych servisných služieb, poskytovatelia softvérov, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, spoločnosti poskytujúce poradenstvo a iní obchodní partneri.
So sprostredkovateľmi uzatvárame zmluvy, pričom pri spracúvaní osobných údajov sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúcej požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa v súčasnosti neuskutočňuje.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame po dobu trvania súhlasu na konkrétne účely, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení alebo povinní. Len čo uplynie doba potreby uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje budú fyzicky zlikvidované a vymazané, v osobitných prípadoch postúpené na archiváciu v zmysle osobitných predpisov.
V oblasti personálnej agendy je spracúvanie osobných údajov na účely vedenia personálnej agendy, agendy miezd a ekonomiky práce pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa, príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom verejnej moci.
Vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov spracúvaných na tomto právnom základe je povinnosťou prevádzkovateľa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“), zmluva uzatvorená s dotknutou osobou, oprávnený záujem prevádzkovateľa a spracúvanie na účely archivácie po naplnení zákonom stanoveného alebo prevádzkovateľom určeného účelu spracúvania (zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov). V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutej osoby v potrebnom rozsahu prevádzkovateľovi dochádza k nemožnosti uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu.
Lehota na uchovávanie osobných údajov závisí od účelu spracúvania osobných údajov a je určená v registratúrnom pláne prevádzkovateľa alebo právnymi predpismi.
Príjemcami sú orgány verejnej moci a subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov (zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby, sprostredkovatelia).
Na účely vedenia agendy súvisiacej s obchodno-právnymi vzťahmi je právnym základom spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 nariadenia (vrátane ich poskytovania tretím stranám), a to plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia vyplýva z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o cestovných náhradách a podobne), z plnenia zmluvy, ako oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo v zmysle vyjadreného súhlasu dotknutej osoby. Lehota uchovávania je stanovená osobitným predpisom (zákon o účtovníctve), registratúrnym plánom prevádzkovateľa alebo dobou určenou v súhlase.
V rámci oblasti obchodno-právnych vzťahov na účely ich realizácie je právnym základom spracúvania osobných údajov aj oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ktorým je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.
Doba uchovávania osobných údajov je závislá podľa trvania obchodno-právneho vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov a schváleného registratúrneho plánu prevádzkovateľa, ako aj osobitnými zmluvnými dojednaniami týkajúcich sa doby uchovávania.
Prevádzkovateľ vedie evidenciu zmlúv. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, osobitné predpisy alebo vyjadrený súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu.
Doba uchovávania osobných údajov je doba stanovená v udelenom v súhlase, 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy, ak osobitný predpis, osobitné ustanovenia zmluvy alebo registratúrny plán neustanovuje inú dobu.
Príjemcom môžu byť v závislosti od predmetu plnenia zmluvy orgány verejnej správy, zmluvní partneri, iné subjekty.
Zhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov zo spoločenských a odborných podujatí je oprávneným záujmom prevádzkovateľa na účely prezentácie a informovania o aktivitách prevádzkovateľa na nástenkách v priestoroch prevádzkovateľa, v publikáciách vydávaných prevádzkovateľom, v elektronických a printových médiách a na webových stránkach prevádzkovateľa. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade s osobitnými predpismi.
Informácia o právach dotknutej osoby
Právo na informáciu o spracúvaní osobných údajov
Ide o základnú informáciu o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v rozsahu:
totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov,
účely spracúvania osobných údajov, ako aj právny základ spracúvania,
oprávnený záujem, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ak existujú,
v relevantnom prípade informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
doba uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie, ďalšie informácie o právach dotknutých osôb,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
informácia, z akého zdroja osobné údaje pochádzajú v prípade, že/ak neboli získané od dotknutej osoby,
informácia, či sa osobné údaje spracovávajú na marketingové účely,
informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
Právo na prístup k osobným údajom spočíva v existencii práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby.
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o:
účeloch spracúvania,
kategóriách dotknutých osobných údajov,
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, ak je to možné, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
informácii o Vašich právach,
práve podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov,
informácii o zdroji osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,
informácii o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu; v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a o predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
informácii a primeraných zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie podľa článku 46 nariadenia.
Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
Máte právo na opravu osobných údajov v prípade neaktuálnosti, nepresnosti či zmeny osobných údajov, ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov (napr. formou poskytnutia doplnkového vyhlásenia) .
Máte právo na výmaz/vymazanie (tzv. „právo byť zabudnutý“).
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože prevádzkovateľ osobných údajov môže mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
Vymazanie osobných údajov dotknutej osoby u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu, je oprávnené, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ktorý bol udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (článok 21 ods. 1 nariadenia) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (priamy marketing vrátane profilovania),
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia.
Podľa čl . 17 ods. 2 nariadenia, ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Článok 17 ods. 3 nariadenia stanovuje, kedy sa právo na vymazanie neuplatňuje; je to v prípadoch, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia),
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
V prípade takejto požiadavky sa spracúvanie osobných údajov obmedzí výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo sa spracúvanie osobných údajov zablokuje.
Podľa článku 18 nariadenia má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie citovaných ustanovení, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, bude prevádzkovateľom informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
Právo namietať proti spracúvaniu, vrátane namietania proti profilovaniu, ak sa vykonáva
V prípade, ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
V zmysle platných právnych predpisov dotknutá osoba môže vzniesť námietku aj proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a proti profilovaniu, ktoré však VodaTím s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov nevykonáva.
Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov
S podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel.: +421/2/32313220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi preukázateľnými spôsobmi:
a) mailom na adresu vodatim@vodatim.sk,
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
Prehľad právnych predpisov upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov od 25.05.2018:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close