Rozbor vody

Rozbor vody   Zabezpečujeme a vykonávame rozbor vody v súlade s:

 • Nariadením vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
 • Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
 • Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
 • STN 75 7171 Kvalita vody. Zloženie vody pre priemyslové chladiace okruhy
 • STN 75 7151 Kvalita vody. Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím
 • Chemický rozbor odpadovej vody:
  • Domové ČOV – BSK5*, NL (* k stanoveniu BSK5 je potrebné stanoviť aj CHSKCr)
  • Rozsah podľa rozhodnutia OúŽP alebo vodárenskej spoločnosti

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close